Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Design District s.r.o.,

IČ:27870731, se sídlem Jiřího Líra 2279, Pelhřimov, 393 01.

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě nastenne-hodiny.cz, který je provozován

Design District s.r.o., IČ:27870731, se sídlem Jiřího Líra 2279, Pelhřimov, 393 01, zaps. v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31472. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti

prodeje zboží mezi Design District s.r.o., IČ:27870731, se sídlem Jiřího Líra 2279, Pelhřimov, 393 01, zaps. v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31472 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se

seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní

podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

 1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) Design District s.r.o., IČ:27870731, se sídlem Jiřího Líra 2279, Pelhřimov, 393 01, 148 00, zaps. v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31472.

 1. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává

Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na

nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními

zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy

souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

(živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních

předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do

evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a

Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 1. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších

předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat)

dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely

obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží

Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně

zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující poskytnutím uvedených

osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě

vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Provozovatele, byly

zpracovány Provozovatelem, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a

produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing)

dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email:

info@nastenne-hodiny.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má

právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na

Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění

vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady,

jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm

Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@nastenne-hodiny.cz nebo na výše uvedené

poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky nebo emailem.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky

Kupujícím, popř. telefonickou či emailovou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající

neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou

Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém.

Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského

státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po

uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby

opravovat.

5. Cena a platba

Ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v

internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití

komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i

včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání

zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující

může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a  prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění

Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí

však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • osobně při převzetí od přepravce (dobírkou)
 • platbou předem na účet

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na

Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na

dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 60 dnů. V běžných případech zboží expedujeme

do 48 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka.

V případě zakoupení zboží, které bude Prodávající na základě objednávky zajišťovat pro Kupujícího u výrobce, bude dodací lhůta

upřesněna po komunikaci s výrobcem. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující

daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy

dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta

běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 • Zboží je Kupujícímu zasíláno službou PPL
 • V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém
 • jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.
 • V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Prodávající.
 • V případě objednávky zboží v hodnotě nad 3000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající. Platí pouze pro dodací adresy v rámci území ČR.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje

na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí

kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací daňový doklad/fakturu, popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci

je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 • v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní

smlouvy

 • v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 • v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro

stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího následujícím způsobem:

 • Úvodní informací – oznámením na email info@nastenne-hodiny.cz nebo telefonicky na 734 439 013
 • Následným doručením zboží spolu s dokladem o zakoupení na adresu: Design District s.r.o., Jiřího Líra 2129, 393 01 Pelhřimov

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným

jednáním Kupujícího

 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud

je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo

odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo

odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše

uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto

účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. V případě odstoupení od Smlouvy probíhá vrácení zboží Kupujícím na adresu:

Design District s.r.o., Jiřího Líra 2129, 393 01 Pelhřimov.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření

kupní smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných

pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne,

kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s

nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským

zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen

„Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o

smlouvách o  mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že

kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v

nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní

strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které

bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s

výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným

rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.23 Nařízení Rady (ES) č.

44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech,

sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v

souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž

je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 11.8.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je

Prodávající oprávněn kdykoliv změnit.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že od Vás může být požadováno poskytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem v souvislosti s Vaším používáním těchto stránek, budou uchovány, zpracovány a použity exkluzivně jen za účelem evidence zákazníků a zájemců o naše produkty a služby, za účelem poskytnutí jedinečné podpory, spočívající zejména v zasílání informací o produktech, navrhování poskytovaní služeb, odesílaní odpovědí na Vaše otázky nebo v tom, abychom Vás mohli informovat o nových výrobcích, službách nebo o propagačních akcích, které Vám budou nabídnuty naší společností, či naším systémovým partnerem nebo naším autorizovaným prodejcem.

V některých případech budou Vaše osobní údaje zpracovány pro výše uvedené účely třetími stranami, které konají v souladu s instrukcemi naší společnosti, systémovými partnery nebo autorizovanými prodejci.

Uživatel této stránky uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn účinně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením na adresu naší společnosti (viz. menu Kontakty). Momentem odvolání nesmí být osobní údaje dále zpracovávány a musí být vymazány z databáze. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Naše společnost vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k naší obchodní politice a neustálého zdokonalování produktu, jsou všechny údaje předmětem revize a vyhrazujeme si právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, mimo jiné, specifikace, barvy, velikosti a ceny modelů kdykoliv bez předchozího upozornění.

Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro ČR a nemusejí splňovat zákony kterékoli jiné země.

CO TO VLASTNĚ JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé soubory obsahující písmena a číslice, které se prostřednictvím internetového prohlížeče odesílají do počítače či chytrého telefonu, kde se ukládají na pevném disku. Hlavním úkolem tohoto souboru je rozlišení a identifikace jednotlivých uživatelů webových stránek. Pokud to umožní nastavení internetového prohlížeče, tak všechny stránky mohou do prohlížeče odesílat vlastní cookie soubory za předpokladu, že tento web uživatel navštíví. Internetový prohlížeč však s ohledem na soukromí uživatelů umožňuje stránkám přístup k souborům cookie, které byly do zařízení samy odeslány. Nikdy ale k těm souborům, které byly odeslány jinými www stránkami. Samotné cookies nejsou hrozbou pro počítač ani pro konkrétní identitu uživatele. Navštívené stránky mohou do cookies ukládat veškeré informace, které o konkrétním uživateli zjistí a je tak možné monitorovat zájmy návštěvníka. Soubory cookies se tedy dají bez vědomí uživatele použít pro statistiky, cílenou reklamu a podobně.

JAK JE TO SE SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN?

V některých případech je možné používat soubory cookie, které nám poskytují třetí strany. Tyto soubory slouží primárně k tomu, aby zlepšily účinnost a efektivnost reklamy na vlastních internetových stránkách. Soubory cookie se také mohou využívat k lepšímu zacílení, či na optimalizaci reklam. Jedná se zejména o systémy pro doručování reklamy a analýzy návštěvnosti. Takovéto soubory cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup k zápisu či čtení takovýchto dat. Stránky, na kterých se nacházíte, využívají službu Google Analytics, která ukládá soubory cookies. Díky tomu můžeme velice přesně a spolehlivě analyzovat způsoby užívání našich stránek návštěvníky. Všechny soubory o užívání stránek, které budou vygenerovány, budou uloženy v USA na serverech společnosti Google a to včetně IP adresy. Google má možnost poskytnout tato data třetím stranám a to v případě, že to bude vyžadovat zákon či třetí strana bude zpracovávat data přímo pro společnost Google. Ve většině případů bude Google využívat data pro účely vyhodnocování a k analýze pro provozovatele samotných stránek. V zájmu ochrany údajů nebude Google spojovat IP adresy s daty, kterými disponuje.

Většina prohlížečů automaticky cookies soubory akceptuje (pokud není prohlížeč nastaven jinak). Používáním těchto www stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

JE MOŽNOST ODMÍTNOUT SOUBORY COOKIE?

Pokud nechcete využívat cookie soubory, tak máte možnost je odmítnout.Tuto volbu naleznete v nastavení vašeho prohlížeče. Je dobré si ale v takovém případě uvědomit, že při jejich zakázání nebudete mít již možnost využívat všechny funkce stránek.

Nechcete-li, aby se soubory cookies ukládaly, tak každý internetový prohlížeč umožňuje změnit nastavení a tyto soubory zakázat či je omezit. Pokud nevíte jak změnit nastavení cookies, tak si ve svém prohlížeči důkladně prostudujete nápovědu, kde se dozvíte, jak cookies omezit nebo zakázat. Uživatelům našich stránek nicméně vždy doporučujeme, aby nikdy soubory cookie nezakazovali, protože jinak hrozí špatná funkčnost stránek či nekompletní obsah. V případě, že jste právě navštívili e-shop, tak je možné, že nepůjde bez souborů cookie nakoupit.

Zdroj informací Wikipedie